Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WERK Grzegorz Woronowicz, ul. Nowolipie 20A/19, 01-005 Warszawa, NIP: 521-335-87-51 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym umową są przetwarzane w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: „RODO”). 
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy zewnętrzni, agenci ubezpieczeniowi, współpracownicy Administratora, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer Pani/Pana danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m. in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii Europejskiej i zapewniający gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pan także poinformowana/y o planowanym transferze.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z czynności prawnych, które zostały dokonane na podstawie tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.
Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych:
WERK Grzegorz Woronowicz, ul. Nowolipie 20A/19, 01-005 Warszawa, NIP: 521-335-87-51